NOVA POBUDA ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

4.5
(37)
Mag. Mimi Zajc sem kot zaskrbljena državljanka ponovno vložila pobudo za spremembo Ustave RS. Od oktobra 2021 do 15. januarja 2023 sem vložila štiri pobude, v katerih sem predlagala črtanje 3.a člena in spremembo 90. člena Ustave.

V skoraj letu in pol vsem skušala (do)povedati, kako pomembno je, da se odločimo za vrnitev suverenosti nam ljudem. Pravzaprav je bilo moje delovanje usmerjeno v to, da s črtanjem 3.a člena preprečimo režimom, da bi prenesli še kakšen del izvrševanja suverenih pravic na mednarodne organizacije. V tem času, ste se ustrašili, da črtanje 3.a člena pomeni izstop iz EU. Marsikateri borec/ka se je zgrozil in me obtožil, da kličem tujo vojsko na slovenske meje. In še kar je takega, zavajajočega. Črtanje tega člena ni bilo nikoli namenjeno direktnemu izhodu iz EU ali NATO organizacije. Namenjeno je bilo, da ne bi režimi ponovno uporabili tega člena za prenos izvrševanja dela suverenih pravic na katerokoli mednarodno organizacijo. Prav tako so in še vedno »ugledni« pravniki in posledično »alternativni« mediji v zadnjih mesecih ugotavljali, kako ugoden je 3.a člen za Republiko Slovenijo, s čimer pa se sama kot pobudnica ne strinjam.

»Ugledni«, celo »ljudski« pravniki so ljudem pozabili povedati, da  Ustava RS ne predvideva ugotavljanja dejstva ali neka mednarodna organizacija še izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 3.a člena. Ustava ne predvideva postopka  za ugotavljanja izpolnjevanja pogoja, da mednarodne organizacije temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Prav tako noben predpis v Sloveniji ne predvideva postopka za izstop iz mednarodne organizacije, ki ne izpolnjuje tega pogoja.

Prav zato, ker je bilo med komentarji, objavami in videi toliko strahu, da bo neka vojska prišla na naše meje in predvsem zaradi poudarjanja dela 3. člena Ustave: “V Sloveniji ima oblast ljudstvo…” sem pripravila povsem novo besedilo predloga sprememb Ustave. Pri tem sem upoštevala vaše zadržke in predloge.

Izpustila sem zahtevo, da se 3.a člen črta in v dodatnih členih 3.b in 3.c poudarila dejstvo, da ljudje sami odločamo o svoji usodi. Temu sta namenjena spremenjena 3.a in 90. člen.

Tale video je še iz preteklih pobud spremembe ustave, vendar je v njem toliko srčnosti in ljubezni….

KONKRETNO PREDLAGANO BESEDILO IN OBRAZLOŽITVE

I. Prvi stavek drugega odstavka 3.a člena se spremeni tako, da se glasi:

3.a člen

»Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka MORA državni zbor razpisati referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma za čas njegovega mandata.«

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA (sprememba 3.a člena):

3.a člen Ustave določa, da Državni zbor LAHKO razpiše referendum pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prvega odstavka tega člena. Predlog je, da se beseda »lahko« nadomesti z besedo »mora«.

V obdobju od sprejema tega člena se je pokazalo, da Državni zbor tega določila ni nikoli uporabil. Ta celotni 3.a člen naj bi bil tako imenovani »evropski člen«, namenjen le za pristop k Evropski uniji. Vendar je bil ta člen uporabljen tudi za pristop k vojaški zvezi NATO, zato se lahko zgodi, da bodo še nastajale zahteve za dodaten prenos izvrševanja suverenih pravic na druge mednarodne organizacije.

Ker se je situacija v svetu spremenila, je potrebno, da imamo državljani, in volivci, možnost, da se o dodatnih prenosih izvrševanja dela suverenosti odločamo na način, ki je opredeljen v Ustavi. Nobena predhodna odločitev Državnega zbora ne more biti dokončna brez možnosti, da se volivci v novih okoliščinah odločijo drugače.

Menim, da bomo to možnost dobili, če se spremeni dikcija prvega stavka tega člena in da se določi, da odločitev na referendumu velja za mandatno dobo poslancev.

Določilo, da je volja volivcev, izražena na referendumu omejena na mandat Državnega zbora, pomeni, da se lahko situacija po izvolitvi novega DZ spremeni in je zato možno volivcem priložnost za drugačno odločitev.

Povezave na stran DZ in E-upravo

Polno besedilo pobude je objavljeno na strani DZ: Sporočilo za javnost (dz-rs.si)

Obrazec za podpis na portalu E-uprava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=6345

II. V predlogu za spremembo Ustave predlagam dopolnitev I. poglavja s členoma 3.b in 3.c, in sicer:

za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:

3.b člen

»Državni zbor v roku šestih mesecev po konstituiranju z več kot polovico glasov vseh poslancev ugotovi, ali mednarodne organizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena še izpolnjujejo pogoje za prenos izvrševanja dela suverenih pravic.

Postopek ugotavljanja ali mednarodne organizacije dejansko temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, na podlagi določil te ustave, mednarodnih konvencij in deklaracij, katerih podpisnica je RS, se določi s posebnim zakonom, ki ga Državni zbor sprejme po rednem postopku s sodelovanjem strokovne in splošne javnosti.«

Če Državni zbor ugotovi, da mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic, ne izpolnjujejo pogoja iz prvega odstavka 3.a člena, ustanovi posebno delovno skupino, ki pripravi predlog za izstop iz take mednarodne organizacije.«

OBRAZLOŽITEV (dodanega 3.b člena)

Dodani 3.b člen zapolnjuje pravno praznino, ko in če se izkaže, da mednarodne organizacije, na katere je Republika Slovenija prenesla izvrševanje dela suverenih pravic ne izpolnjujejo več pogoja, pod katerim so jim bile te pravice dane v izvrševanje. To pomeni, da ne temeljijo več na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države.

Ker 3.a člen ni predvidel, da bi bilo možno, da mednarodne organizacije ne bi več izpolnjevale pogoja za prenos dela suverenosti, je treba v Ustavi opredeliti možnost, da se volivci ponovno izrečejo tudi o že odločenih prenosih dela suverenosti.

Ustava je v 3.a členu le določila prenos izvrševanje dela suverenih pravic, brez možnosti, da se ugotovi, kdaj, kako in na kakšen način lahko Državni zbor preverja izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 3.a člena.

Vsak novoizvoljeni Državni zbor mora imeti pravico in dolžnost, da preverja izpolnjevanje pogoja za prenos izvrševanja dela suverenih pravic in na ta način zaščiti interese državljanov in prebivalcev ter Republike Slovenije kot celovite svobodne in suverene države.

za 3.b členom se doda nov 3.c člen, ki se glasi:

3.c člen

»Državni zbor mora razpisati referendum, na katerem se volivci odločijo, ali ima Republika Slovenija še vedno interes biti članica mednarodne organizacije, ki ne temelji več na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države, ki so temelj Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS in Ustave RS.

Pobudo za začetek postopka iz prejšnjega odstavka tega člena lahko poda vsak volivec, ki v 60 dneh zbere 35.000 podpisov volivcev, in jih predloži Državnemu zboru v 30 dneh po preteku roka. Pobuda mora vsebovati uraden naziv mednarodne organizacije, za katero se zahteva razpis referenduma ter seznam za preverjanje verodostojnosti podpisov in obstoja podpisnikov. Seznam vsebuje osebne podatke podpisnikov, ki podpirajo pobudo, in sicer: osebno ime, datum rojstva, naslov in občina stalnega prebivališča, lastnoročni podpis in datum podpisa.

Ko volivci na referendumu odločijo, da mednarodne organizacije ne izpolnjujejo pogojev iz 3.a člena, Državni zbor prične postopek za izstop iz teh organizacij.«

OBRAZLOŽITEV (dodanega 3.c člena)

Dodatni 3.c člen daje možnost 35.000 volivcem, da sprožijo pobudo in nato na referendumu, ki ga mora razpisati DZ,  odločijo, ali mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija s 3.a členom prenesla izvrševanja dela suverenih pravic, še izpolnjujejo pogoj spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Ustava kot temeljna listina, ki varuje človekove pravice in svoboščine, državljane in državo pred samovoljo oblasti, mora omogočiti volivcem pravico, da sami izrazijo svojo voljo v skladu z načeli demokratičnosti, torej preko neposredne demokracije v skladu s 3. členom ustave.

Postopek osamosvajanja Republike Slovenije je temeljil na široki javni razpravi, na plebiscitu je bila jasno izražena volja volivcev, sprejeta je bila Temeljna listina in Ustava RS s Preambulo. Volja Slovencev in osamosvojitveni dokumenti kažejo na to, da je slovenska državnost in ustavnost obsegata suverene pravice in dolžnosti, o katerih odločata skupaj slovenski narod in vse slovensko ljudstvo na podlagi neodtujljive pravice slovenskega naroda do samoodločbe.

Na tej podlagi lahko narod in ljudstvo kot suverena nacija odločita, da bosta prenesla suverene pravice svoje države na organe mednarodnega subjekta. Lahko pa odločita, da bosta tako prenesene suverene pravice prenesla nazaj v pristojnost lastne države. O tem lahko verodostojno odločijo le volivci na referendumu, saj je to odločitev, katere posledice nosijo vsi ljudje več let.

III. 90. člen se spremeni tako, da se glasi:

90. člen

»Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev.

Državni zbor mora razpisati referendum, kadar poslanci ali vlada predlagajo prenos suverenosti ali kadar se spreminjajo ali omejujejo pravice iz poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine.

Kadar predlog iz prejšnjega odstavka na referendumu ni sprejet, Državni zbor v tistem mandatu ne more razpisati referenduma o isti vsebini.

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.

Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

Referendum se ureja z novim zakonom, ki ga sprejme državni zbor s kvalificirano dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.«

OBRAZLOŽITEV (spremenjenega 90. člena)

V tretjem odstavku predlagam, da mora Državni zbor razpisati referendum vsakokrat, ko poslanci ali vlada predlagajo prenos suverenosti ali kadar se spreminjajo ali omejujejo pravice iz poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine. Predlagam tudi, da referendumska odločitev volivcev ostane v veljavi za čas mandata tistega sklica DZ.

Načelo demokracije med drugim vsebuje tudi načelo neposrednega sodelovanja državljanov pri izvrševanju skupnih zadev in na načelo posredne demokracije, ko državljani na volitvah preko političnih strank izbirajo svoje predstavnike v zakonodajni organ, ki nato odloča o skupnih zadevah.

Neposredna demokracija se izvaja preko instituta referendum in preko instituta ljudska iniciativa.

Referendum je najpomembnejša oblika neposredne demokracije in omogoča neposredno odločanje volivcev o ustavi, zakonih ali drugih pravnih aktih na državnem in lokalnem nivoju. Prav v pravici do referenduma je skrita pravica in dolžnost volivcev, da o zadevah, ki so pomembne za življenje in delo, za delovanje družbe in države in ohranjanje suverenega človeka in suverenega naroda odločajo sami z osebnim izjavljanjem in na ta način prevzamejo odgovornost za svojo odločitev ter izvršujejo tudi ustavno pravico iz 44. člena Ustave RS.

Z Ustavnim zakonom je bil spremenjen 90. člen Ustave RS (Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013).

S tem Ustavnim zakonom je predstavniško telo (zakonodajno telo = Državni zbor) onemogočilo pravico državljanov, da se o pomembnih zadevah življenja, bivanja in sodelovanja pri upravljanju države in ostalih, odločajo na način, ki je steber demokracije, to je z osebnim in neposrednim odločanjem in svobodnim izražanjem svoje volje.

Predstavniško telo ima svojo možnost in pristojnost odločanja na podlagi načel predstavniške demokracije in nima pooblastila vsega ljudstva, da onemogoči osebno izražanje in sodelovanje volivk in volivcev pri odločanju o svojem življenju, denarju, pogojih bivanja in ostalih življenjsko pomembnih zadevah človeka. Državni zbor sestavlja 90 predstavnikov političnih strank in dvotretjinska večina za spremembo ustave ne izkazuje volje državljanov, ki bi bila izkazana, če bi take spremembe spremljala referendumska odločitev volivk in volivcev.

Zato s pobudo za spremembo 90. člena Ustave RS in sprejemom ustavnega zakona ponovno vračam pravico vsakega volivca, da sproži pobudo za neposredno odločanje o svoji in prihodnosti bodočih rodov. Na ta način državljanom vračamo pravico do odločanja o sebi, suvereno in odgovorno, da podlagi svobodne volje svobodnega človeka. Ta pravica je že bila del pravnega reda Republike Slovenije.

Svetloba smo

SVETLOBA SMO…

Kako uporabna je bila ta objava?

Za oceno kliknite na zvezdico!

Povprečna ocena 4.5 / 5. Število ocen: 37

Zaenkrat še ni ocen! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.

Ker se vam je ta objava zdela uporabna...

Delite na družba omrežja in povejte ostalim!

Žal nam je, da ta objava za vas ni bila uporabna!

Bomo izboljšali to objavo!

Povejte nam, kako lahko izboljšamo to objavo?

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja