[NUJNO PREBERITE PRED 23.02.2022] Se obeta še en škodljiv mednarodni sporazum in še ena prepoved referenduma?

4.6
(45)

Kolegij predsednika DZ je na svoji 129. seji dne 11. 2. 2022 sprejel sklep, da se Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO), ki ga je vložila Vlada RS, obravnava na 95. izredni seji DZ dne 21. 2. 2022.

Se obeta še en škodljiv zakon in še ena prepoved do referenduma?

SAMO POVEM,  DA BOMO VEDELI

In ne vem kje in kako naj začnem, razen, da se ponovno dogaja IZDAJA Republike Slovenije s strani vseh, ki so na oblasti vsaj od 2017, se pravi 12. vlada RS in njeno izdajalsko delovanje se je nadaljevalo s 13. vlado z novimi izdajami. Samo v osvežitev spomina. 12. vlada je začela delati septembra 2014 pod vodstvom »ljudskega najbolj etičnega pravnika« dr. Mira Cerarja. Po njegovem odstopu je 13. vlado RS vodil »ljudski zabavljač« Marjan Šarec.

Sedaj, ko odkrivam zakulisje zgodbe o najnovejših izdajah, ki trajajo že leta, se lahko le držim za glavo.

Spoštovani sodržavljani, vsa ta leta smo se na volitvah odločali proti partijskemu enoumju SDS in večnega predsednika te partije Janezu Janši.

In nove volitve ponovno kažejo na ta način razmišljanja; torej spet bomo volili nekoga, samo zato, da ne bo izvoljen Janez Janša.

Če pogledamo le delovanje 12. in 13. vlade RS lahko samo vidimo, da sta postavili (dodatne) temelje PREVARI slovenskega ljudstva. Postavili sta temelj, kako vedno znova ustoličiti izdajo in izdajalce, ne glede na ime.

Zaradi boljšega razumevanja predloga in utemeljitve, zakaj naj volivci podpremo pobudi za črtanje 3.a člena (izguba suverenosti) in spremembo 90. člena (izguba pravice do neposredne demokracije – referenduma), sem dodatno raziskala postopek za sprejem sporazuma med Vlado RS in organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR.

1. ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO ZA SODELOVANJE PRI SKUPNEM OBOROŽEVANJU (OCCAR) O UPRAVLJANJU PROGRAMA BOXER S STRANI OCCAR (MSOSSO), KAR OMOGOČA 3.A ČLEN USTAVE RS

Ob predlogu za sprejem zakona je stranka Levica predlagala, naj Državni zbor sprejme predlog za izvedbo referenduma pred sprejemom tega sporazuma.

Dejstvo je, da je tak referendum predviden v 3.a členu Ustave Republike Slovenije, saj se drugi odstavek omenjenega člena glasi:

»Pred ratifikacijo mednarodne pogodbe iz prejšnjega odstavka lahko državni zbor razpiše referendum. Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali. Državni zbor je vezan na izid referenduma. Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.«

Ustava torej predvideva, da lahko Državni zbor razpiše referendum pred ratifikacijo mednarodne pogodbe. Na ta način je državni zbor vezan na izid referenduma. Zadnji stavek pa že vsebuje omejitev razpisa referenduma, in sicer: »Če je bil referendum izveden, glede zakona o ratifikaciji take mednarodne pogodbe referenduma ni dopustno razpisati.«

Državni zbor pobude ni sprejel in je bil zakon o ratifikaciji sprejet na 29. redni seji Državnega zbora.

Tonin o pobudi Levice za referendum: “Gre za zlorabo instituta”

2.Državni zbor je leta 2018 sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije (MSMIK)

Kot vemo, je Državni zbor 2018 sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije (MSMIK) (Uradni list RS št. 1/2019) Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si).

Ta zakon in njegove določbe so bile pred časom veliko presenečenje za državljane Republike Slovenije, saj nas večina ni vedela, kakšne mednarodne sporazume je Vlada RS Državnemu zboru predlagala v sprejem in kakšne posledice prinašajo. Ob tem se je vendarle treba zavedati, da so za dokončno odločitev ZA ali PROTI sprejemu takšnih mednarodnih sporazumov oziroma pogodb, odgovorni poslanci Državnega zbora kot zakonodajne veje oblasti.

Če kliknete na link in si preberete VII. člen (Pravna osebnost, imunitete, izjeme in privilegiji) zgoraj navedenega sporazuma, vam bo jasno vse. Slovenija v skladu s tem sporazumom nima prav nobene suverenosti ter je vse prepustila medameriški investicijski korporaciji.

JE MORDA TO DOVOLJ DOBER RAZLOG, DA PODPIŠETE POBUDI ZA ČRTANJE 3.A ČLENA IN SPREMEMBO 90. ČLENA USTAVE?

Podpišite pobudi zdaj!

3. ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ORGANIZACIJO ZA SODELOVANJE PRI SKUPNEM OBOROŽEVANJU (OCCAR) O UPRAVLJANJU PROGRAMA BOXER S STRANI OCCAR (MSOSSO)

je zakon, ki je soroden Zakonu o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije (MSMIK)

KAKO JE POTEKALA ZGODBA – na kratko (če je to sploh možno)

Ministrstvo za obrambo je v letu 2017 pričelo z aktivnostmi v zvezi z nakupom vozil BKV 8 x 8 Boxer (v nadaljevanju: vozila Boxer).

Zato se je pripravljalo na izvedbo v okviru večnacionalnega programa Boxer Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR). Republika Slovenija se programu Boxer pridružuje kot država nečlanica OCCAR, zato mora v ta namen skladno s 37. in 38. členom Konvencije o ustanovitvi mednarodne organizacije OCCAR (CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS (occar.int)
) skleniti ustrezen sporazum, ki bo vzpostavil pravno podlago za upravljanje programa Boxer za Republiko Slovenijo s strani OCCAR in opredelil pogoje njunega sodelovanja v programu.

Organisation for Joint Armament Co-peration, zanjo vice admiral Rick Thompson, Direktor Ceneral Air, DE&S, Chairperson of the OCCAR Bpoard of Supervisiors je julija 2021 poslal Sloveniji ponudbo za Program Boxer ImisnetAgent (dz-rs.si)), kateri so bili priloženi dodatki, ki med drugim vsebujejo tudi določila o privilegijih in imuniteti (tudi to, da so arhivi OCCAR nedotakljivi) in pismo o potrditvi, da je Slovenija to ponudbo sprejela.

Ministrstvo za obrambo, zanj minister Matej Tonin, podpisnik dokumenta, je ponudnika 13. 11. 2021 obvestil, da je Vlada RS sprejela navedeno ponudbo, in sicer je zapisal v originalu:

“I have the honour to inform you that the Government of the Republic of Slovenija accepts the above provisions. Accordingly, your letter dated 09 July 2021 together with this letter in reply shall constitute the Agreement between the Government of the Republic of Slovenija and Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) concerning the management of the Boxer Programme by OCCAR. (ImisnetAgent (dz-rs.si))”

(PREVOD: V čast mi je obvestiti vas, da Vlada Republike Slovenije sprejema navedene določbe. V skladu s tem vašim pismom z dne 9. julija 2021 in to pismo, ki je odgovor na vašo ponudbo, skupaj predstavljata (pomenita) sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za skupno oborožitveno sodelovanje (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR). Če kdo bolje razume uradniško angleščino, prosim za popravek, če ni dobro prevedeno.

Gradivo za obravnavanje  Pobude za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR – predlog za obravnavo na seji vlade ima datum 22. 10. 2021 (VlGrPobudaSporOCCAR.doc (live.com)).

Vlada je gradivo sprejela na 99. redni seji dne 27. 10. 2021. S sklepom je še istega dne obvestila Državni zbor (ImisnetAgent (dz-rs.si)).

Če pogledamo potek sprejemanja tega sporazuma, lahko ugotovimo, da je minister za obrambo v imenu Vlade RS 13. 11. 2021 ponudniku sporočil, da je sporazum sklenjen. V dopisu ni obvestila, da tak mednarodni sporazum v Republiki Sloveniji sprejema Državni zbor kot zakonodajni organ.

Državni zbor pa je o tem sporazumu sklepal na svoji 29. seji in ga sprejel kljub, kot že rečeno, pobudi za razpis referenduma pred sprejemom zakona. Po sprejemu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO) je opozicijska stranka Levica izvedla zbiranje podpisov za pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu ImisnetAgent (dz-rs.si)).

Pobuda je zakonita in je v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, zbranih je bilo zadostno število podpisov in predsednik Državnega zbora je razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev. Rok bo začel teči 23. 2. 2022 in bo zaključen 23. 3. 2022. Microsoft Word – vsebina322537F323C3E884C12587EA0041.docx (dz-rs.si))

JE MORDA TO DOVOLJ DOBER RAZLOG, DA PODPIŠETE POBUDI ZA ČRTANJE 3.A ČLENA IN SPREMEMBO 90. ČLENA USTAVE?

Podpišite pobudi zdaj!

4. Reakcija Vlade RS in povezava z 90. členom ustave

Vlada RS je po sprejemu Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO) ob zavedanju, da se zbirajo podpisi za referendum, da zakon ne bi stopil v veljavo, v Državni zbor poslala sklep s 325. seje Vlade RS z dne 9. 2. 2022 (ImisnetAgent (dz-rs.si)).  Predlagala je, da DZ obravnava Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO).

V tem predlogu se Vlada sklicuje na drugi odstavek 90. člena Ustave RS:

»Referenduma ni dopustno razpisati:

  • o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
  • o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
  • o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb, (ki so sprejeti na podlagi 3.a člena)
  • o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.« Številka: (dz-rs.si)

Vlada se v predlogu sklicuje na drugi odstavek 160. člena ustave določa, da na predlog predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev državnega zbora izreka Ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodnih pogodbe mnenje o njeni skladnosti z ustavo, Državni zbor pa je vezan na mnenje ustavnega sodišča. Dejstvo je, da tretjin poslancev in predsednik republike niso predlagali Ustavnemu sodišču, da ugotovi skladnost sporazuma z ustavo.

Predsednik DZ, ki je, kot sem že povedala, že razpisal zbiranje podpisov, ki naj bi začeli teči 23. 2. 2022.

Kolegij predsednika DZ je na svoji 129. seji dne 11. 2. 2022 sprejel sklep, da se Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO), ki ga je vložila Vlada RS, obravnava na 95. izredni seji DZ dne 21. 2. 2022.

Izredna seja DZ je torej razpisana za 21. 2. 2022. Predsednik DZ je začetek roka za zbiranje štirideset tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma določil za 23. 2. 2022.

SCENARIJA, KI STA NA VIDIKU:

  • Državni zbor ne bo sprejel predloga sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO), ki ga je vložila Vlada RS in bo rok začel teči v skladu z odločitvijo predsednika DZ ali
  • Državni zbor bo sprejel predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSSO) in s tem preklical odločitev predsednika DZ o zbiranju štirideset tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma.

Igra se bo torej igrala v ponedeljek, 21. februarja 2022. Bomo videli, kateri scenarij ali pa nekaj popolnoma novega se bo izcimilo iz teh šlamastik.

Iz tega bomo videli ali bo zadeva postala nadaljevanka ali nanizanka.

JE MORDA TO DOVOLJ DOBER RAZLOG, DA PODPIŠETE POBUDI ZA ČRTANJE 3.A ČLENA IN SPREMEMBO 90. ČLENA USTAVE?

Podpišite pobudi zdaj!

Kako uporabna je bila ta objava?

Za oceno kliknite na zvezdico!

Povprečna ocena 4.6 / 5. Število ocen: 45

Zaenkrat še ni ocen! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.

Ker se vam je ta objava zdela uporabna...

Delite na družba omrežja in povejte ostalim!

Žal nam je, da ta objava za vas ni bila uporabna!

Bomo izboljšali to objavo!

Povejte nam, kako lahko izboljšamo to objavo?

4 thoughts on “[NUJNO PREBERITE PRED 23.02.2022] Se obeta še en škodljiv mednarodni sporazum in še ena prepoved referenduma?”

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja