PREPREČIMO NAČRT WHO NAČRT KONTROLE ČLOVEŠTVA

4.6
(171)
SKUPAJ ZMOREMO. DRŽAVNI ORGANI IN OBLASTNIKI SO TIHO. ODGOVORNOST JE NAŠA. TUDI LJUDJE PO SVETU SPOZNAVAJO, KAJ SO PRIPRAVLJALI. SKUPAJ JIH LAHKO USTAVIMO.

Pripravila sem dodatno obrazložitev k

ZAHTEVI ZA SKLIC IZREDNE SEJE DRŽAVNEGA ZBORA v zvezi s sprejetimi sklepi na 75. seji skupščine who maja 2022, da bomo lažje razumeli zakaj sem se odločila za zbiranje podpisov. V pomoč mi je bil intervju z g. Jamesom Roguskim in njegovi zapisi Stop The Global Agenda – James Roguski (substack.com).

Obrazložitev je pripravljena tako, da lahko besedilo uporabljate ločeno, in sicer:

  1. NE DOVOLIMO WHO, DA NAM VZAME MOŽNOST ŽIVETI SVOBODNO V LASTNI DRŽAVI

Na prvi strani je obrazložitev zgodovine postopka sprejema novih dokumentov in namen WHO, da prevzame pristojnost za urejanje življenja na svetovni ravni.

  • ZAKAJ NE PODPIRAM NOVIH DOKUMENTOV WHO

Navedenih je le nekaj razlogov, s katerimi utemeljujem, da so dokumenti, ki se obravnavajo in sprejemajo od 2020 na WHO in celo v Združenih narodih (september 2023) predlagani in sprejeti na način, ki nima nobene utemeljitve v demokratičnosti postopkov, zagotavljanju človekovih pravic in svoboščin in transparentnosti odločevanja.

Poleg tega, da WHO skuša izsiliti dokumente, s katerimi nas bi dodatno kontrolirali, odvzeli še tiste pravice, ki jih imamo, tudi ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV v septembru 2023 predvideva sprejem dokumenta, ki podpira WHO in novo ekstremno povišanje financiranja te organizacije.

Dokument OZN ima naslov “Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response” in naj bi bil sprejet na zasedanju 20. septembra 2023.

  • Na koncu besedila je IZJAVA, s katero vsak posameznik ali skupina državljanov, odreka mednarodnim organizacijam, da posegajo v suverenost ČLOVEKA in DRŽAVE.

Ta IZJAVA je seveda namenjena vsakemu kot njegova osebna odločitev. Zato nisem napisala, da izjavo dajemo vsi državljani. Tako izražanje volje ČLOVEKA je namreč osebna intimna zadeva vsakega posameznika.

Zaradi boljšega razumevanja vsega besedila, je grafični prikaz dogajanja v UN in WHO kopiran s strani Jamesa Roguskega.

NE DOVOLIMO WHO, DA NAM VZAME MOŽNOST ŽIVETI SVOBODNO V LASTNI DRŽAVI

Če gremo na začetek. Svetovna zdravstvena organizacija (v nadaljevanju WHO) je 2020 razglasila pandemijo. Šele kasneje smo ugotovili, da so definicijo pandemije spremenili leta 2009. Definicija pandemije je od takrat tako splošna, da lahko vsako stvar razglasijo za pandemijo (naravno nesrečo, klimatske spremembe in podobno).

WHO birokrati od 2021 delujejo za spreminjanje pogodbo o ustanovitvi te mednarodne organizacije in Mednarodni zdravstveni pravilnik (to ni pravilnik v smislu hierarhije pravnih aktov kot podzakonski pravni akt. To je pravilnik, ki je v bistvu zakon, ki velja za vse države sveta). V nadaljevanju bom za ta dokument uporabljala angleško verzijo International Health Regulations (IHR).

Od  razglasitve pandemije WHO na svetovni ravni preizkuša različne ukrepe, ki bi disciplinirala ljudi, in sicer z zapiranjem gospodarstva, pretoka ljudi in blaga, z zdravstvenimi potnimi listi in podobnimi ukrepi, ki omejujejo človekove pravice in svoboščine, svobodno gospodarsko pobudo in še kaj. Očitno v vsem le niso uspeli in so se odločili, da bodo pripravili dokumente, s katerimi bodo ljudi še bolj disciplinirali.

Iz njih (nekateri so že sprejeti, nekateri so še v obliki predloga) je razvidno, da bo imel generalni sekretar WHO (osebno) moč razglašati pandemije in ne le glede bolezni, tudi glede ostalih stanj, na primer klimatskih sprememb, naravnih in drugih nesreč. Strašenje o pandemijah, nesrečah, katastrofahje del agende, da bi ljudje WHO prepustili odločanje glede zdravja. Ko prepustimo zdravje neki mednarodni organizaciji, ji prepustimo moč in odločanje ter dovolimo posege v naše telo in duha. Oba dokumenta, nova pogodba in Mednarodni zdravstveni pravilnik, posegata v svobodo, suverenost in življenje vsakega posameznega človeka in vsake države.

Prelomnica je bila maja 2022, ko je bilo na 75. zasedanju generalne skupščine WHO sprejetih 5 amandmajev, ki so bili predlagani nezakonito, mimo predpisanega postopka, določenega v pravilih WHO.

Pomembno je, da v sklopu Združenih narodov že od 2020 velja pravilo tihega soglasja (tacit consensus). Povod za tako pravilo je bil »zaprt« svet zaradi kovida. WHO je del Združenih narodov, in čeprav pandemije ni več, se v sklopu praktično vseh mednarodnih organizacij še vedno uporablja to pravilo.

Pravilo pomeni to, da je dokument sprejet, če nobena država v določenem roku ne izjavi, da ga  ne sprejema.

Torej, maja 2022 so na tak način sprejeli teh pet amandmajev, kar pomeni, da bodo konec novembra stopili v veljavo (18 mesecev po sprejetju), uporabljali pa se bodo od maja 2024 dalje. Če nobena država ne bo izjavila, da teh sklepov ne podpre, ni več NOBENE  možnosti, da amandmaji ne stopijo v veljavo. Nobena kasnejša izjava kogarkoli, da država ne sprejema tega, ne bo veljavna.

Na ta način WHO brez razprave na državni oziroma nacionalni ravni lahko razglasi karkoli bo nekdo zahteval, saj vanjo vlagajo denar predvsem farmacevtske firme, ki so v rokah zasebnikov in posamezniki, kot sta Bill in Melinda Gates in farmacevtski giganti v njuni lasti, nekatere religiozne organizacije in privatne fundacije.

ZAKAJ NE PODPIRAM NOVIH DOKUMENTOV WHO

WHO ima namen prevzeti odločanje nadzor nad zdravstvenimi ukrepi v po vsem svetu, na način, kot so sedaj pokazali (zdravstveni potni list). Po preteku toka tihega soglasja (konec novembra 2023) amandmajev ne bo mogla spodbijati ali ustaviti nobena država, ki bi se mogoče uprla.

Zato predstavljam nekaj pomembnih razlogov, zakaj bi morali zavrniti amandmaje, sprejete maja 2022:

IZKLJUČITEV DRŽAVLJANOV PRI OBRAVNAVANJU GRADIVA

Vlada in Državni zbor Republike Slovenije o predlogih za spremembo pogodbe in spremembo Menarodnega zdravstvenega pravilnika nista seznanila svojih državljanov. Pravzaprav niti Vlada niti Državni zbor po njihovih podatkih nista zadeve obravnavala na svojih sejah. Zato državljani nismo bili seznanjeni in nismo imeli možnosti proučiti predloga in posledic, ki bi nastali, če bi bili predlogi sprejeti.

O vseh zadevah WHO razpravljajo (če sploh razpravljajo) in odločajo uradniki, ki so imenovani s strani predsednika države na predlog vlade. To pomeni, da niso izvoljeni in niso odgovorni državljanom in volivcem. Delujejo v okviru Stalnega  predstavništva  Republike Slovenije pri Združenih narodih, ki je diplomatsko-konzularno predstavništvo s sedežem v Ženevi.

Torej lahko en sam človek (veleposlanica, stalna predstavnica ga. Anita Pipan) odloča o nas, o našem zdravju in svobodi, brez da bi mi, LJUDJE, imeli vpliv na to. Ko je enkrat zadeva sprejeta, jo po pravilih pogodbe, ne moremo več spremeniti.

Na ta način je 194 delegatov (tudi slovenski) maja 2022 sprejelo amandmaje, ki spreminjajo IHR. Od takrat nobena vlada in noben novinar nobenega medija ni poročal o tem dogodku. Ti amandmaji so bili sprejeti s strani neizvoljenih, neznanih delegatov (članov stalnega predstavništva), ki za svoje glasovanje niso odgovorni nikomur (razen tistim, ki so jih na ta mesta postavili), saj delujejo v skladu z navodili svojih predpostavljenih predsednika države, vlade, ministra.

Mi, LJUDJE,  o tem ne vemo ničesar in o tem nimamo pravice ničesar vedeti ali razpravljati in še manj odločati. Če se pomembni dokumenti sprejemajo na ta način kot se je to zgodilo lani, se lahko zgodi letos, naslednje leto in še naprej. Lahko si zamislimo, kako bodo skrivali še bolj delikatne dokumente.

Za potrditev odločitve slovenskega veleposlanika (in drugih 193 držav) ni potrebno nobeno soglasje Državnega zbora, predsednika države ali predsednika vlade. Ni potrebna nobena druga razprava ali odločitev nobenega državnega organa ne zakonodajnega, ne izvršilnega. Ni potrebno nobeno soglasje ljudi, ki jih vsebina dokumentov najbolj omeji. Dejstvo je, da en človek odloča o nas in nas prepusti na milost in nemilost WHO, ki se je že izkazala za mednarodno organizacijo, ki ji ni mar za ljudi.

ČEŠKA JE V IMENU VSEH ČLANIC EU PREDLAGALA SPREMEMBE

Amandmaje k IHR je pripravljala Češka kot predsedujoča Evropski uniji. Nato pa je Evropska unija  v imenu vseh članic 28. marca 2023 pripravila še Outline of EU textual proposals in the Zero draft of the WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (“WHO CA+”). Niti amandmajev IHR niti predlogov za spremembo pogodbe WHO ni obravnaval noben ustrezen organ v Republiki Sloveniji, vsaj javnost o tem ni bila seznanjena. Ljudje nismo imeli informacije in s tem so nam vzeli pravico, da bi razpravljali in se opredelili do predlogov.

PRINCIP TIHEGA SOGLASJA

WHO uporablja navodila ZN o načelu tihega soglasja, kar pomeni, da odločitev postane veljavna, če v 18 mesecih nobena država ne oporeka in zavrne te odločitve. Na tak način je možno brez vednosti državljanov spreminjati dokumente, ki vplivajo na vsakodnevno življenje. Očitno tudi zato nihče od oblastnikov in novinarjev o tem ne seznanja svojih državljanov. Brez informacij pa ljudje ne vedo, kaj jim določene oblastniške strukture na nacionalni in mednarodni ravni pripravljajo. Zato se tudi ne morejo postaviti za svoje pravice.

PREPOVED PODAJANJA MNENJA NA PREDLOGE NOVIH DOKUMENTOV

Eden od razlogov, zakaj zahtevam, da o tem razpravlja DZ, je tudi ta, da o spremembi IHR niso bili dovoljeni nobeni predlogi in mnenja ljudi. To ni bilo dovoljeno niti na nivoju WHO, pa tudi na državni ravni, saj so bile te informacije skrite. Torej mednarodna organizacija v sodelovanju z lokalnimi oblastmi deluje kot diktator, ki ne dovoli, da imajo ljudje poštene informacije in se na podlagi teh tudi zavestno odločajo.

Mi, LJUDJE, ki plačujemo (preko članarine) delovanje WHO, nimamo pravice odločanja, medtem ko imajo to pravico fundacija Bill in Melinde Gates, mednarodna organizacija Karitas, Clinton Health Acces  Initiative in ostali (zasebni) delničarji. Toliko glede načela demokracije in spoštovanja volje ljudi.

Čas je, da vstanemo in zahtevamo, da se nas sliši. V nobenih dokumentih in časovnicah WHO ni predvideno, da bi javnost lahko komentirala sklepe, ki so bili sprejeti.

Odbor, ki je pripravljal spremembe IHR, je sestankoval tajno šest krat (od 10 sklicev odbora). Takšni tajni ne morejo več oblikovati dokumentov, ki bodo vplivali na vse ljudi.

POSTOPEK VLOŽITVE IN SPREMEMA AMANDMAJEV NI BIL TRANSPARENTEN

Tako je Indija je zahtevala, da se 3. člen IHR spremeni in se iz njega izbriše »…besedilo polno spoštovanje dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin…« (Removing the full respect for dignity, human rights and fundamental freedoms).

Bangladesh je predlagal spremembo definicije svetovanja  (o spremembi opredelitve stalnih in začasnih priporočil ) WHO državam članicam. V prvem členu naj bi se črtala vsebina non-binding (nezavezujoče) stalno ali začasno priporočilo. Do sedaj je bilo v dokumentu posebej opredeljeno, da je priporočilo nezavezujoče za članice. Glede na delovanje WHO za pridobitev vedno več pristojnosti je tako črtanje sedanjega besedila zelo vprašujoče.

V dokumentih se pojavljajo zahteve, da bi ljudje morali imeti zdravstveni potni list, vendar so določbe zelo splošne in zato nastaja zelo velika možnost zlorab posameznih ljudi in organizacij, da bi uveljavljali svoje zasebne interese. Na ta način bi lahko izsledili in sledili pravzaprav vsakemu človeku na planetu.

PREDLAGAN JE NOV (SPOREN) NAČIN FINANCIRANJA WHO

Predlog afriških držav glede financiranja je nesprejemljiv, saj predvideva povečanje financiranja WHO na 30 milijard dolarjev (kar brez pravil zbiranja in razdeljevanja) letno. Trenutno je proračun WHO »težak« manj kot 4 milijarde dolarjev.

JE TO FINANCIRANJE NOVEGA SVETOVNEGA REDA PREKO WHO?

WHO NA TAJNI, NETRANSPARENTNI NAČIN IN BREZ UPOŠTEVANJA MNENJA LJUDI PRIDOBIVA MOČ, DENAR IN NADZOR NAD ČLOVEŠTVOM. OČITNO JE NAMEN WHO, DA SE NA »LEGALEN« NAČIN ŠE DODATNO ZMANJŠUJEJO SVOBODA, SUVERENOST IN ČLOVEKOVE PRAVICE.

MI, LJUDJE, IMAMO MOČ, DA ZAHTEVAMO IZREDNO SEJO DZ.

IMAMO MOČ, DA OD PREDSEDNICE DRŽAVE ALI ČETRTINE POSLANCEV ZAHTEVAMO SKLIC SEJE DZ, NA KATERI BODO RAZPRAVLJALI O POTRDITVI ALI NEPOTRDITVI AMANDMAJEV, SPREJETIH NA 75. SEJI SKUPŠČINE WHO.

I Z J A V A

Kot državljan/ka Republike Slovenije Svetovni zdravstveni organizaciji odrekam vsakršno pristojnost, da bi  na kakršenkoli način omejevala mojo človekovo svobodo in suverenost in suverenost države, v kateri živim. Sprejemam njeno vlogo kot organizacijo, v kateri vse članice enakopravno, svobodno, brez prisile in suvereno sodelujejo in odločajo o skupnih zadevah oziroma o zadevah, ki jih želijo urejati skupaj.

V Republiki Sloveniji velja Ustava, ki v 3. členu določa, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Zato smo mi, ljudje, sami odgovorni za svoje državljanske zadeve. Vsako vmešavanje katerekoli mednarodne organizacije v to pravico, opredeljujem kot nedovoljen poseg v človekovo in narodovo samobitnost.

Zato tudi vsem oblastnim organom Republike Slovenije odrekam pristojnost, da v mojem imenu podpirajo tendence mednarodnih organizacij, vključno z Združenimi narodi in Svetovno zdravstveno organizacij, po kontroli nad ljudmi. Zahtevam, da predstavniki RS ne podprejo nobenega dokumenta SZO in ZN (kot so WHO TreatyCA+, International Health Regulations in Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response) ali kateregakoli dokumenta, ki bi omejevali svobodo, suverenost ali neodtujljivo pravico do samoodločbe slovenskega naroda.

Na noben način ne bom nobenemu (posamezniku ali organizaciji) prepustil/a svojih človekovih pravic in svoboščin in jih bom izvrševal/a tako, da bom delal/a, kar prav je. Zato bom ohranjeval/a svojo suverenost, svobodo in nosil/a odlgovornost za odločitve ter sodeloval/a v skupnih zadevah v dobrobit vseh nas.

Kot državljan/ka sveta sem kot človek in kot del človeške družine na podlagi suverenosti in svobodne volje odgovoren/na za svoje  zdravje in življenje.

NA NOBEN NAČIN NISEM IN NE BOM ODGOVOREN/NA SVETOVNI ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI IN NJENIM ODLOČITVAM, SAJ SO SE ŽE IZKAZALE KOT ŠKODLJIVE ZA VSA PODROČJA ŽIVLJENJA ČLOVEKA IN SKUPNOSTI.

PRAV TAKO SVETOVNI ZDRAVSTVENI ORGANIZACIJI ODREKAM PRAVICO, DA KAKORKOLI, FIZIČNO ALI Z DOKUMENTI, POSEGA V SUVERENOST MOJE DOMOVINE REPUBLIKE SLOVENIJE.

                                                                                                          (Čitljiv podpis)

Prilagam obrazec za zbiranje podpisov

Kako uporabna je bila ta objava?

Za oceno kliknite na zvezdico!

Povprečna ocena 4.6 / 5. Število ocen: 171

Zaenkrat še ni ocen! Bodite prvi, ki bo ocenil to objavo.

Ker se vam je ta objava zdela uporabna...

Delite na družba omrežja in povejte ostalim!

Žal nam je, da ta objava za vas ni bila uporabna!

Bomo izboljšali to objavo!

Povejte nam, kako lahko izboljšamo to objavo?

1 thought on “PREPREČIMO NAČRT WHO NAČRT KONTROLE ČLOVEŠTVA”

  1. Zahtevam v soglasju z ostalimi sklic izredne seje DZ, ker ne želim, da Slovenija podpiše pogodbo z WHO in UN.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja